تغذیه سالم و اثر مستقیمش بر سلامت سالمندان

افراد سالمند، به دلیل کنهسالی، انرژی زیادی لازم دارند. آنها، نمی توانند حجم زیادی غذا بخورند و معمولا همه ی آنها ، حجم کمی غذا می خورند. پس لازم است تغذیه ی آنها را ا نظر کیفیت، بالا برد.