فضاهای مجازی، چه تاثیراتی بر تغذیه ما، داشته اند؟

  امروزه، به خاطر اینکه بیشتر زمان خود را، در فضاهای مجازی، می گذرانیم، به تغذیه ی خود کمتر می دهیم و تغییرات چشمگیری، در برنامه ی غذایی خود ایجاد کرده ایم.
چه خوب که سعی کنیم این تغییرات، کمتر و کمتر شود چرا که هیچ چیز، مهم تر از تغذیه نیست.